ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

Posted By: Staff

 

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

camera-projector-printer-phone

camera-projector-printer-phone
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

cell-phone-battery-concept-charges-with-a-flick-of-a-finger

cell-phone-battery-concept-charges-with-a-flick-of-a-finger
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

coke-powered-phone-2

coke-powered-phone-2
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

coke-powered-phone

coke-powered-phone
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

conceptcellphones

conceptcellphones
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

fingerphone-1

fingerphone-1
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

kinetic-flexible-oled-cell-phone-2

kinetic-flexible-oled-cell-phone-2
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

kinetic-flexible-oled-cell-phone

kinetic-flexible-oled-cell-phone
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

mechanical-mobile-spin

mechanical-mobile-spin
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

mobilescript-phone

mobilescript-phone
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

mptorola-oragami

mptorola-oragami
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

oledrollphone

oledrollphone
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

scrap-wood-phones

scrap-wood-phones
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

sticker-cell-phone

sticker-cell-phone
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

tenna

tenna
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

viber-burst-kinetic-energy-charger

viber-burst-kinetic-energy-charger
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

wearable-solar

wearable-solar
ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ

wearable-solar1

wearable-solar1
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಕಾಡು ಉಳಿಸಿ ನಾಡು ಬೆಳಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ..ಇನ್ನೀತರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದೆಡೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಹ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈ ಬೆರಳು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕವರ್‌,ಸೋಲಾರ್‌ ಬಳಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೊಬೈಲ್‌..ಇನ್ನಿತರ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿರುವ ಈ ಗ್ರೀನ್‌ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ.

ಹೀಗಿದೆ ನೋಕಿಯಾ ಲ್ಯೂಮಿಯಾ ಪ್ಯಾಡ್‌..

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೆಸೆಜ್‌ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ..?

ಈ ರೀತಿಯ ಮೌಸ್‌ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ…?

Please Wait while comments are loading...
Opinion Poll

Social Counting

ಇಡೀ ದಿನದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿಿ- Kannada Gizbot