ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

USB ಡ್ರೈವ್ ಬಳಸಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಪಿಸಿ ಲಾಕ್/ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

USB ಡ್ರೈವ್ ಬಳಸಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಪಿಸಿ ಲಾಕ್/ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Spotlight

Gadget Finder