ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Posted By: Staff
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

aftermath-2085

aftermath-2085
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

apocalypse-pierremassine

apocalypse-pierremassine
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

apocalypse

apocalypse
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

armageddon-2012

armageddon-2012
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

calculate-the-apocalypse

calculate-the-apocalypse
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

casus-belli

casus-belli
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

chaos-of-2012

chaos-of-2012
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

cincinnati

cincinnati
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

collide

collide
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

cry-of-the-apocalypse

cry-of-the-apocalypse
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

deadly-kiss

deadly-kiss
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

destroyed-city

destroyed-city
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

doomsday-kimotaker

doomsday-kimotaker
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

doomsday-pr3t3nd3r

doomsday-pr3t3nd3r
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

doomsday

doomsday
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

dubai-ruins

dubai-ruins
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

earth-destruction

earth-destruction
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

earth-reclaimed

earth-reclaimed
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

end-of-time

end-of-time
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

enter-the-inferno

enter-the-inferno
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

environment-post-apocalypse

environment-post-apocalypse
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

facing-a-new-world

facing-a-new-world
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

new-york-ruins

new-york-ruins
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

post-apocalypse

post-apocalypse
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

post-apocalyptic-chicago

post-apocalyptic-chicago
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

quarantaine-in-ny

quarantaine-in-ny
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

rain-of-a-thousand-flames

rain-of-a-thousand-flames
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

rule-the-apocalypse

rule-the-apocalypse
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

taipei-ruins

taipei-ruins
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

the-end-of-seattle

the-end-of-seattle
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

the-end

the-end
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

tomorrow-never-dies

tomorrow-never-dies
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

washington-dc-pentagon

washington-dc-pentagon
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

when-the-apocalypse-rise

when-the-apocalypse-rise
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

wolverine-apocalypse-city

wolverine-apocalypse-city
ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

world-end-artworks

world-end-artworks
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಗಿಜ್‌ಬಾಟ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಳಯ ಪ್ರಳಯ . ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ಪದಗಳು. 5125 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ಮಾಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿ.21, 2012ರಂದು ಪ್ರಳಯವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಡೂಮ್ಸ್ ಡೇ, ಪ್ರಳಯ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಕೆಲ ಜನ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತು ಸತ್ಯ.

ಹೌದು ಈಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆನೇಕ ಜನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅವರದ್ದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ವಾಹನಗಳು ಹಾರುವುದು,ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು,ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸುನಾಮಿ ಏಳುವುದು ..ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಳಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಟಾಪ್‌ 36 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಿಜ್ಬಾಟ್‌ ತಂದಿದೆ. ಆ ಟಾಪ್‌ 36 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ.

Please Wait while comments are loading...
Opinion Poll

Social Counting

ಇಡೀ ದಿನದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿಿ- Kannada Gizbot